Gospodarka odpadów

Nasze produkty:

Podsypka kolejowa

Opatentowana technologia przetwarzania odpadu niebezpiecznego.

Kod EWC 17 05 07*

BioRemedis

Neutralizacja terenów skażonych poprzez bioremediację metodą in situ inside poprzez zatłaczanie pompami głęboko igłowymi.

EcoDecomposition

Środek stymulujący rozkład odpadów organicznych.

EcoDecomposition Hydro

Środek stymulujący mineralizacje osadów ściekowych.

Eco logy.

Bio logy.

Tech nology.