EcoBioTech

Pokaż Nam Problem Z Odpadami A My Znajdziemy Rozwiązanie

Skażony kamień torowy?
Instalacja przetwarzania kamienia torowego
17 05 07*

Odpowiadając na potrzeby rynku kolejowego opracowaliśmy we współpracy z naukowcami technologię oczyszczanie kamienia torowego pozwalającą na utratę statusu odpadu i przetwarzając kamień torowy w pełnowartościowy produkt aktywny biologicznie.

Przemysłowe tereny skażone?
Bioremedis

Rozpoczynamy proces badań nad Nowym innowacyjnym produktem o nazwie BIOREMEDIS. Product ten dzięki swojemu unikalnemu składowi zapewniającemu udział poszczególnych szczepów bakterii w procesach przemiany węgla , azotu, fosforu, żelaza , siarki i manganu nie tylko pozwala na rozkład substancji ropopochodnych różnych frakcji oraz metali ciężkich na substancje proste, dzięki czemu uzyskujemy efekt bioremediacji i detoksykacji. W relatywnie krótkim czasie dzięki opracowywanej przez nasz zespół technologii będzie możliwe ponowne wykorzystanie terenów wykluczonych z uwagi na skażenia. 

Odpady organiczne?
ECO DECOMPOSITION

To preparat mający na celu przyspieszenie rozkładu odpadów organicznych w najmniej korzystnych warunkach o 30 % optymalnie o około 50 %. Produkt ten kierowany jest do zakładów obróbki odpadów organicznych, wysypisk śmieci. Aktywuje prawidłowy rozkład, eliminuje patogeny gnilne dzięki czemu eliminuje w dużej mierze odory, a powstały w wyniku tego procesu humus jest bardzo dobrym materiałem do wzbogacania warstwy rodnej gleby.

ECOBIOTECH powstał by w procesach biotechnologicznych rozwiązywać problemy skażonego środowiska oraz neutralizować negatywny wpływ przemysłu w zgodzie z naturą, angażując kultury bakterii działające w symbiozie w służbie sprawnym, ekologicznym procesom detoksykacji środowiska.

Wraz z naszym partnerem firmą ECO Gefana sp. z o.o. mającym doświadczenie w produkcji preparatów na bazie mikroorganizmów, podejmujemy działania w zakresie bioremediacji wykluczonych terenów poprzemysłowych, skażonych cieków wodnych substancjami ropopochodnymi oraz detoksykacji i bioremediacji  kamienia z nasypów kolejowych.

Jako partner bierzemy czynny udział w badaniach nad najnowszym preparatem firmy Eco – Gefana sp. zo.o. BIOREMEDIS opracowując system aplikacji i opomiarowania preparatu w celu uzyskania jego optymalnego działania w zakresie bioremediacji i detoksykacji terenów poprzemysłowych skażonych substancjami ropopochodnymi różnych frakcji. 

Skontaktuj się z nami

Naszym odbiorcom zapewniamy indywidualne podejście do każdego rodzaju skażenia, analizę problemu oraz badania w akredytowanych laboratoriach